Program

ZAŁOŻENIA NOWEJ POLSKI:

1. Przywrócenie Państwa prawdziwie Demokratycznego:

Polak gospodarzem we własnym kraju.

Ustawodawcza Inicjatywa Obywatelska, referendum Narodowe wiążące bez względu na frekwencję, naprawa systemu sądownictwa, przywrócenie swobód obywatelskich i trójpodziału władzy, uwolnienie Policji, mediów publicznych od powiązań politycznych, podtrzymanie i umocnienie zasady „Domniemanie niewinności”.

2. Gospodarka:

Dość marnotrawienia naszych pieniędzy! Skierujmy je tam, gdzie są naprawdę potrzebne, przede wszystkim do kieszeni obywateli!

Zminimalizowanie biurokracji, deregulacja gospodarki – maksymalne uproszczenie struktur i procedur administracyjnych w tym skarbowych, w celu ułatwienia życia obywatelom oraz uzyskania wielkich oszczędności budżetowych, pełna informatyzacja państwa – e-urząd. Wszystkie sprawy urzędowe w jednej aplikacji, jednolita stawka podatku VAT. Jednoznacznie ustalone możliwości odpisów podatkowych VAT-owskich, bez dodatkowych uwarunkowań, w układzie zero-jedynkowym, maksymalne uproszczenie systemów podatkowych – jednolite oprocentowanie, likwidacja mnóstwa uwarunkowań, likwidacja zwolnień lub wprowadzenie bezwarunkowych i jednoznacznych zwolnień za odpowiednie czynności, wprowadzenie całkowitej odpowiedzialności dla urzędników oraz polityków za ich własne decyzje, zwiększenie kwoty wolnej od podatku, preferencyjne kredyty mieszkaniowe dla młodych małżeństw, uproszczenie procesów budowlanych w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych.

3. Podstawowe zadania państwa:

Fundamentalne instytucje i zawody muszą być dobrze finansowane. Skrajnie surowe kary za korupcję oraz marnotrawienie środków publicznych, znaczne zwiększenie nakładów na resorty tego wymagające (Służba Zdrowia, Wojsko, Policja, Straż Pożarna), odbudowa systemu opieki zdrowotnej oraz zagadnień powiązanych poprzez odbiurokratyzowanie oraz rozsądne wydatkowanie środków finansowych, sprawnie działające instytucje bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych, budowa nowoczesnej infrastruktury kolejowej i drogowej (w tym rozbudowa i przebudowa infrastruktury istniejącej), uporządkowanie ustawy o zamówieniach publicznych w kontekście zapewnienia w postępowaniach przetargowych uczciwych zasad rywalizacji, ochrona lasów państwowych przed prywatyzacją, naprawa i rozbudowa infrastruktury wodnej celem podniesienia możliwości retencyjnych i zwiększenia wykorzystania wód opadowych.