Celem Naszego stowarzyszenia jest polepszenie jakości życia ludzkiego, dlatego właśnie zakres sfery naszych zainteresowań jest bardzo szeroki.
Promujemy i działamy na rzecz:
Społeczeństwa Obywatelskiego Ze względu na Naszą historię, traktujemy państwo jako oponenta. Tymczasem okres zaborów i okupacji się skończył, możemy zbudować kraj który będzie Nam dobrze służył. Aby tego dokonać musimy pracować nad swoją obywatelską świadomością, interesować się i brać sprawy publiczne we własne ręce, nie licząc, że ktoś rozwiąże problemy za Nas.
Demokracji Bezpośredniej Polska jest domem Nas wszystkich, dlatego najważniejsze decyzje dotyczące kraju powinny leżeć w rękach wszystkich Obywateli. Najważniejszym narzędziem dla tego celu jest instytucja referendum, wiążące dla administracji publicznej bez względu na zaistniałą frekwencję.
Praworządności Prawo stanowione powinno być zgodne z prawem naturalnym, równe dla wszystkich. Szczególnie ważnym jest, aby osoby pełniące funkcje publiczne oraz instytucje państwowe przestrzegały prawa. W swojej działalności zwracamy dużą uwagę na nieprawidłowości w działaniu urzędów, policji, publicznej służby zdrowia, sądownictwa oraz polityków.
Zdrowia oraz ekologii Dla Naszego zdrowia konieczna jest naprawa służby zdrowia, profilaktyka, walka z uzależnieniami oraz wzmożona kontrola nad jakością żywności w sklepach. Bardzo ważnym aspektem jest również dbałość o środowisko naturalne, które w dużym stopniu wpływa na Nasze zdrowie.  

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA NOWA POLSKA PONAD PODZIAŁAMI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Nowa Polska Ponad Podziałami w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla propagowania demokracji bezpośredniej, społeczeństwa obywatelskiego, praworządności, zdrowego trybu życia oraz ekologii, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Ruda Śląska. Terenem działania jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków. 

8. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.


Rozdział II

Cele i środki działania

1. Celami Stowarzyszenia są promocja i działanie na rzecz: demokracji bezpośredniej, społeczeństwa obywatelskiego, praworządności, zdrowego trybu życia oraz ekologii.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,

b. prowadzenie działalności wydawniczej,

c. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,

d. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach wymienionych w celach Stowarzyszenia,

e. inne działania realizujące cele statutowe.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


Rozdział III

Członkowie - prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:

a. zwyczajnych,

b. wspierających,

c. honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie (a także cudzoziemiec pod warunkiem zaakceptowania celów Stowarzyszenia), która spełni wszystkie poniższe warunki:

a. złoży deklarację członkowską,

b. przedstawi pozytywną opinię 3 członków Stowarzyszenia,

c. zostanie przyjęta decyzją Zarządu Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, przedstawieniu pozytywnej opinii 3 członków Stowarzyszenia, na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej w formie uchwały.

5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pisemnie pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podjętej w formie uchwały.

7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie na wniosek 7 członków Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. regularnego opłacania składek.

11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

14. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd, w przynajmniej jednym z poniższych przypadków:

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- z powodu niepłacenia składek za okres co najmniej 3 miesięcy,

- na pisemny wniosek co najmniej 7 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

15. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, w terminie do 14 dni od otrzymania stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

5. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni

goście.

6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

7. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

8. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.

10. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b. uchwalanie zmian statutu,

c. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f. uchwalanie regulaminu Zarządu,

g. uchwalanie budżetu,

h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

i. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze,

l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,

o. inne obowiązki nie będące w zakresie kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

11. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie 

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

12. Zarząd składa się z Prezesa, Skarbnika, Sekretarza.

13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

14. Do kompetencji Zarządu należy:

a. realizacja celów Stowarzyszenia,

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,

i. przyjmowanie i skreślanie członków.

15. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności minimum dwóch członków Zarządu.

16. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę w sprawie otrzymywania przez członków Zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Uchwała ta będzie zawierała zasady i regulacje dotyczące wynagrodzeń dla członków Zarządu.

17. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

18. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

20. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział V

Majątek i Fundusze

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,

b. darowizn, spadków, zapisów,

c. dochodów z własnej działalności statutowej,

d. dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem

Stowarzyszenia;

e. dotacji i ofiarności publicznej,

f. z prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli taka będzie prowadzona).

2. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

4. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


Uchwalono dnia 24 lutego 2021 r.

Zarząd

Zarząd:

Małgorzata Achtelik - Prezes Zarządu,

Elwira Dembińska - Skarbnik,

Krystian Mokwa - Sekretarz,


Komisja rewizyjna:

Szczepan Jan Krzewicki

Marta Paulina Gniłka Jastrzębska

Konrad Odziomek

Program

ZAŁOŻENIA NOWEJ POLSKI:

1. Przywrócenie Państwa prawdziwie Demokratycznego:

Polak gospodarzem we własnym kraju.

Ustawodawcza Inicjatywa Obywatelska, referendum Narodowe wiążące bez względu na frekwencję, naprawa systemu sądownictwa, przywrócenie swobód obywatelskich i trójpodziału władzy, uwolnienie Policji, mediów publicznych od powiązań politycznych, podtrzymanie i umocnienie zasady „Domniemanie niewinności”.

2. Gospodarka:

Dość marnotrawienia naszych pieniędzy! Skierujmy je tam, gdzie są naprawdę potrzebne, przede wszystkim do kieszeni obywateli!

Zminimalizowanie biurokracji, deregulacja gospodarki - maksymalne uproszczenie struktur i procedur administracyjnych w tym skarbowych, w celu ułatwienia życia obywatelom oraz uzyskania wielkich oszczędności budżetowych, pełna informatyzacja państwa - e-urząd. Wszystkie sprawy urzędowe w jednej aplikacji, jednolita stawka podatku VAT. Jednoznacznie ustalone możliwości odpisów podatkowych VAT-owskich, bez dodatkowych uwarunkowań, w układzie zero-jedynkowym, maksymalne uproszczenie systemów podatkowych - jednolite oprocentowanie, likwidacja mnóstwa uwarunkowań, likwidacja zwolnień lub wprowadzenie bezwarunkowych i jednoznacznych zwolnień za odpowiednie czynności, wprowadzenie całkowitej odpowiedzialności dla urzędników oraz polityków za ich własne decyzje, zwiększenie kwoty wolnej od podatku, preferencyjne kredyty mieszkaniowe dla młodych małżeństw, uproszczenie procesów budowlanych w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej i uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych.

3. Podstawowe zadania państwa:

Fundamentalne instytucje i zawody muszą być dobrze finansowane. Skrajnie surowe kary za korupcję oraz marnotrawienie środków publicznych, znaczne zwiększenie nakładów na resorty tego wymagające (Służba Zdrowia, Wojsko, Policja, Straż Pożarna), odbudowa systemu opieki zdrowotnej oraz zagadnień powiązanych poprzez odbiurokratyzowanie oraz rozsądne wydatkowanie środków finansowych, sprawnie działające instytucje bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych, budowa nowoczesnej infrastruktury kolejowej i drogowej (w tym rozbudowa i przebudowa infrastruktury istniejącej), uporządkowanie ustawy o zamówieniach publicznych w kontekście zapewnienia w postępowaniach przetargowych uczciwych zasad rywalizacji, ochrona lasów państwowych przed prywatyzacją, naprawa i rozbudowa infrastruktury wodnej celem podniesienia możliwości retencyjnych i zwiększenia wykorzystania wód opadowych.

Rozliczenia

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają pełny wgląd w całą dokumentację finansową Stowarzyszenia. Udostępniana ewidencja obejmuje wszystkie wpływy finansowe jak również zakupy i koszty z tym związane. Dostęp do opisanych dokumentów będzie możliwy dopiero po wejściu każdej osoby w poczet członków Stowarzyszenia i otrzymaniu odpowiednich danych dostępowych, pozwalających na zalogowanie się do części strony dostępnej tylko dla członków Stowarzyszenia